16 KG Medium Shrimp

Fresh Shrimps

445.21 SAR

Shrimps Season

16 KG Medium shrimp before cleaning


  • 445.21 SAR
جعفر المبارك 2 weeks ago قام بالشراء وتم تقييمه

Products you may like